Sartzeko eskaera
Ostadar Haur Eskolan 23/24 ikasturtean plaza eskatzeko sistema digital bat prestatu dugu. Eskaera-inprimakira sartu aurretik, plaza eskatzeko prozesuari buruzko informazio orokorra irakurri behar duzu, eta bertan aurkeztu behar duzun dokumentazioa prest eduki. Agiriak ZIP artxibo konprimatu batean multzokatuta erantsi beharko dituzu, gehienez 18 megarekin.

Fitxategiak taldekatzeko, honela egin behar duzu:

 

 1. Antolatu zure mahaigaineko karpeta batean aurkeztu behar dituzun dokumentu guztiak.
 2. Aukeratu fitxategiak eta egin klik eskuineko botoian goitibeherako menua irekitzeko..
 3. Aukeratu zure ZIP programa eta klikatu «gehitu ZIP fitxategira».
 4. Egin klik «gehitu» botoian, prozesua osatzeko agertzen den leihoan.

 

Eskaera-inprimakiaren amaieran, eskabideari erantsitako zein dokumentu adierazi beharko dizkiguzu, eta prestatu duzun ZIP artxiboa eransteko aukera emango dizun check bat izango duzu.

Agiriaren sinaduran zure identifikazioarekin batera adierazi duzun telefono mugikorrera sms bat iritsiko zaizu zure nortasuna egiaztatzeko eta eskaera sinatzeko. Hori egin ondoren, atal berean adierazi duzun helbide elektronikora bidaliko dizugu eskabidea aurkeztu izanaren egiaztagiria, haren datuen laburpenarekin.

  1. HAURRAREN DATUAK

  2. FAMILIAREN DATUAK


  3. GURASOEN EDO TUTOREEN LAN ETA GIZARTE EGOERA

   *Ikasketa arautuak egiten ari badira, lanbidea ikaslea da eta enpresa ikastegia


   Lanbidea   Lanbidea


  4. FAMILIA-EGITURA


  5. PER CAPITA ERRENTAREN MAILA(Administrazioak bete beharrekoa)

  6. BIZILEKUA ETA LANTOKIA
  7. BESTE IRIZPIDE BATZUK

  8. AUKERAK

  9. ORDUTEGIA

   Irteera 13:15

   EREDU LINGUISTIKOAK
   1. Aukera:
   2. Aukera:


   Bigarren aukera kontutan hartuko da baldin eta, plaza banaketa egin ondoren, lekurik badago. *

  10. AITAREN, AMAREN EDO TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA  11. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
   Bidali dokumentazio guztia ZIP artxibo batean, 18 Mb baino gehiago ez dituena, eta adierazi beheko checketan zer bidaltzen diguzun. (izartxoekin adierazitakoa nahitaezkoa da)

   *a) Haurraren jaiotze-data eta eskatzailearen bizilekua egiaztatzen duen agiria. Jaiotzarik ez duen haurrentzat, jaiotza-data egiaztatzen duen txosten medikoa.
   *b) Amaren, aitaren edo legezko ordezkarien NANaren, pasaportearen, bizileku-txartelaren edo agiri baliokidearen fotokopia.
   c) Familia-osaeraren egiaztagiriak:
   • Familia-liburuaren fotokopia (aita, ama eta seme-alabak) edo, halakorik ezean, antzeko agiri ofizial osoa
   • Haurra familia-harreran edo adopzioan dagoela bermatzen duen dokumentazioa
   • Banantzearen edo dibortzioaren kasuan, epai judiziala edo legez egiaztatzen duen agiria.
   • Hala badagokio, familia-unitateko edozein kideren desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala % 33koa edo handiagoa dela egiaztatzen duen ziurtagiria.
   • Familia ugariaren txartela
   • Guraso bakarreko familia txartela
   d) Amaren eta aitaren edo legezko tutoreen lan-egoera eta/edo egoera akademikoa egiaztatzen duen dokumentazioa.
   • Besteren konturako langileen kasuan, aurretiko inskripzio-aldia amaitu aurreko 30 egunetan Gizarte Segurantzan edo dagokion mutualitatean alta emanda zegoela egiaztatzen duen ziurtagiria.
   • Norberaren konturako langileen lan-egoera: mutualitate orokorrean edo dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan aurreinskripzioa amaitu aurreko 30 egunetan alta emanda daudela egiaztatzen duten agiriak.
   • Langabeziaren kasuan, enplegu-eskariaren txartela.
   • Hiru urtetik beherako semea edo alaba zaintzeko eszedentzian egonez gero, eszedentziaren jakinarazpena aurkeztu beharko da.
   • Eskabidea aurkezteko unean ikasketak egiten ari badira, matrikularen egiaztagiria, ikastaroaren egutegia eta ordutegia.
   • Hala badagokio, familia-unitateko kideren bat Gizarte Segurantzako pentsioduna dela egiaztatzen duen dokumentazioa.
   e) Errenta-mailen egiaztagiriak.
   • Familia-unitateko kide konputagarri guztien errentaren gaineko zergaren azken aitorpenaren fotokopia. Edo beste erronka edo diru-sarrera batzuk jaso izanaren justifikazio ofiziala, edo zinpeko aitorpena.
   f) Amaren, aitaren edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia eragin-eremu geografikoan dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa.
   • Errolda-ziurtagiria, dagokion udalak emana.
   • Lanlekua egiaztatzen duen dokumentazioa, baldin eta Orkoienen badago zaintza eta jagoletza betetzen duen gurasoarena edo legezko ordezkariarena.
   • Etxebizitzaz aldatzea aurreikusten den kasuetan, etxebizitza berria entregatu izanaren egiaztagiria baloratuko da.
   g) Zuzeneko sarbiderako baldintza bereziei buruzko dokumentazioa.
   • Desgaitasun-kalifikazioaren ziurtagiria edo haurraren mendekotasun handiko egoeraren (III. gradua) aitorpenaren egiaztagiria, eta/edo berariazko hezkuntza-premiak ekar ditzaketen ezaugarriak deskribatzen dituen txosten profesionala.
   h) Beste edozein inguruabar berezi baloratzeko justifikazio-agiriak. Egoera hori egiaztatzen duten txosten medikoa, psikologikoa, soziala edo zerbitzu espezializatu ofizialen txostena aurkeztu beharko da.

  Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

  Orkoiengo Udala eta Ostadar Haur Eskola kudeatzen duen enpresa dira inprimaki honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datu horiek aurkeztu edo eskatu diren ikastetxerako izen-emate, eskaera eta matrikulari buruzko administrazio-prozedura kudeatzeko erabiliko dira. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako misio bat betetzeko, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 27.3 e) artikulua eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, eta Nafarroako Foru Komunitateko haur-hezkuntzako lehen zikloa arautzen duen martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretua.

  Jasotako datu guztiak beharrezkoak dira eskaerari erantzun ahal izateko, baita haurraren osasunari buruzkoak ere, horiek tratatzeko berariazko baimena ematen baitut eskaera hau sinatuz. Datu pertsonalak legez ezarritako segurtasun-neurriekin tratatuko dira uneoro, eta adingabearen ohorerako eskubidea, intimitatea eta irudia bera errespetatuko dira.
  Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta Udalak eta Ostadar Haur Eskola kudeatzen duen enpresak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak izan ditzaketen bitartean biltegiratuko dira. Halaber, Artxibo eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak bete behar dira.

  Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta, zuzenak ez badira, ezabatzeko eskubidea duzu. Horretarako, Orkoiengo Irunbidea kalean dagoen Haur Eskolako bulegora edo ostadar@orkoien.com helbide elektronikora jo behar duzu.

  * 2023- 2024 ikasturterako taldekatze-modalitatea aldatu ahal izango da Hezkuntza Sailak berrikusitako plangintzaren arabera (9/2023 Ebazpena, urtarrilaren 25ekoa). Ikasgela bat aukeratutako hizkuntzarekin egiteko talde nahikorik ez badago, ikasgela elebidun bat egingo da, euskara eta gaztelaniarekin.