Sartzeko eskaera
Ostadar Haur Eskolan 24/25 ikasturtean plaza eskatzeko sistema digital bat prestatu dugu. Eskaera-inprimakira sartu aurretik, plaza eskatzeko prozesuari buruzko informazio orokorra irakurri behar duzu, eta bertan aurkeztu behar duzun dokumentazioa prest eduki. Agiriak ZIP artxibo konprimatu batean multzokatuta erantsi beharko dituzu, gehienez 18 megarekin.

Fitxategiak taldekatzeko, honela egin behar duzu:

 

 1. Antolatu zure mahaigaineko karpeta batean aurkeztu behar dituzun dokumentu guztiak.
 2. Aukeratu fitxategiak eta egin klik eskuineko botoian goitibeherako menua irekitzeko..
 3. Aukeratu zure ZIP programa eta klikatu «gehitu ZIP fitxategira».
 4. Egin klik «gehitu» botoian, prozesua osatzeko agertzen den leihoan.

 

Eskaera-inprimakiaren amaieran, eskabideari erantsitako zein dokumentu adierazi beharko dizkiguzu, eta prestatu duzun ZIP artxiboa eransteko aukera emango dizun check bat izango duzu.

Agiriaren sinaduran zure identifikazioarekin batera adierazi duzun telefono mugikorrera sms bat iritsiko zaizu zure nortasuna egiaztatzeko eta eskaera sinatzeko. Hori egin ondoren, atal berean adierazi duzun helbide elektronikora bidaliko dizugu eskabidea aurkeztu izanaren egiaztagiria, haren datuen laburpenarekin.

  1. HAURRAREN DATUAK

  2. FAMILIAREN DATUAK

  3. LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK


  4. PGurasoen edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia gertu izatea  5. IRIZPIDE OSAGARRIA

  6. HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK

  7. AUKERAK

  8. ORDUTEGIA

   EREDU LINGUISTIKOAK
   1ª Aukera:
   2ª Aukera:


   Bigarren aukera kontutan hartuko da baldin eta, plaza banaketa egin ondoren, lekurik badago. *

  9. AITAREN, AMAREN EDO TUTOREAREN ZINPEKO AITORPENA  10. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
   Bidali dokumentazio guztia ZIP artxibo batean, 18 Mb baino gehiago ez dituena, eta adierazi beheko checketan zer bidaltzen diguzun. (izartxoekin adierazitakoa nahitaezkoa da) Gehiago irakurri

   NAHITAEZKO AGIRIAK:

   Gurasoen edo legezko ordezkarien NANaren, AIZren, pasaportearen edo agiri baliokidearen fotokopia.
   Familia liburuaren fotokopia edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein agirirena, familia lotura frogatzeko balio duena. Eskaera baldin bada oraindik jaio ez den haur batentzat, aurreikusitako jaiotze-data egiaztatzen duen mediku-txostena erantsiko da. Adopzio edo harrera prozesuan dauden haurren kasuan, jaiotze-data egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da.

   HAURRAK ONARTZEKO IRIZPIDEAK EGIAZTATU ETA BALORATZEKO DOKUMENTAZIOA

   Anai edo arrebaren bat ikastetxe horretan matrikulatuta egotea.
   Tutoretza edo familia-harreraren kasuetan, inguruabar hori egiaztatzen duen ebazpenaren kopia.
   Gurasoen edo legezko ordezkarien bizilekua edo lantokia gertu izatea.

   Orkoiengo biztaleentzako haurra eta guraso baten errolda ziurtagiria, baldin eta ez badio baimena eman eskolari eskatzeko.
   Lantokiaren inguruabarra egiaztatzeko, zaintza eta jagoletza duen guraso edo legezko ordezkariaren lantokia Orkoienen dagoela adierazten duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.
   Langile autonomoen kasuan, ekonomia-jardueren gaineko zergan (EJZ) alta hartuta dagoela dioen agiria aurkeztu beharko da, Orkoiengo udalak egina. Indarreko araudiari jarraikiz, legeak ez badu derrigortzen ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda egotera, Orkoiengo udalak emandako irekiera lizentziaren kopia bat edo jardueren aurretiazko jakinarazpena aurkeztuta egiaztatuko da lantokiaren helbidea; nolanahi ere, interesdunaren erantzukizunpeko adierazpena –lizentzia indarrean dagoela adieraztekoa– aurkeztu beharko da bi kasuetan.

   Familia-unitatearen per capita errenta :
   Errenta maila justifikatzeko dokumentazioa izanen da familia-unitatearen kide konputagarri guztien pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren fotokopia, 2022. urteko zerga-ekitaldiari dagokiona. Aitorpena egitera behartuta ez badaude, hori frogatzen duen dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, eta/edo bestelako errentak edo diru-sarrerak jasotzen direla frogatzen duena, edo, azken buruan, horien zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titularra den toki-erakundeak familiaren urte horretako diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.
   Kasua bada, banantzea legez egiaztatzeko epai judiziala edo agiria aurkeztu beharko da. Haurrak desgaitasuna izatea, edo haren guraso, legezko ordezkari edo anai edo

   Concurrencia de discapacidad en la niña o el niño, o en alguno de los progenitores, representantes legales, hermanas o hermanos. Para su acreditación deberá aportase copia del alguno de los siguiente documentos:
   Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak (IMSERSO) edo dagokion autonomia erkidegoko organo eskudunak emandako ebazpena, ziurtagiria edo txartela.
   Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren (GSIN) ebazpena, ezintasun iraunkor osoagatik, ezintasun iraunkor absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik pentsioduna dela adierazten duena.
   Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren edo Defentsa Ministerioaren ebazpena, lanerako ezintasun iraunkorragatik edo lanerako ezgaitasunagatik erretiro pentsioa esleitzen duena.
   Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuko Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak emandako txartela, desgaitasun maila aitortzen duena, identifikatzeko baliozko dokumentu batekin batera.
   Desgaitasun hori egiaztatzeko beste edozein ziurtagiri ofizial.

   Genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea
   genero indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izaera aitortzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

   Gurasoek edo legezko ordezkariek ikastetxean lan egitea:
   Lehentasunezko irizpide hori baloratzeko, ikastetxearen ziurtagiria aurkeztu beharko da,langilearen datu pertsonalak eta plantillan duen lanpostuari dagozkionak zehaztuta.

   Legez familia ugariko kide izatea:
   Inguruabar hori egiaztatzen duen titulu ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

   Haurra familia-harrerako egoeran egotea:
   Harrera-egoera formalizatu dela egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

   Familia gurasobakarra izatea:
   Irizpide hau baloratzeko, inguruabar hori egiaztatzen duen titulu ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

   Erditze anizkoitzean jaioa izatea.
   Irizpide hau baloratzeko, inguruabar hori egiaztatzen duen agiri ofizialaren kopia aurkeztu beharko da.

   IRIZPIDE OSAGARRIA


   Gurasoen edo legezko ordezkarien lan- edo ikasketa-egoeraren irizpide osagarria berdinketa hausteko irizpideak aplikatu ondoren berdinketa gertatzen bada soilik aplikatuko da.
   Bi gurasoei dagokien dokumentazioa aurkeztu beharko da, salbu eta familia gurasobakarren kasuan edo familia gurasobakarra izan gabe zaintza eta jagoletza esklusiboa duen gurasoaren kasuan.
   Gurasoen edo legezko ordezkarien lan-egoera edo egoera akademikoa honela egiaztatuko .

   • Besteren konturako langileek, lantokia non dagoen egiaztatzeko, enpresaren ziurtagiria aurkeztuko dute, non agertuko baitira interesdunaren datu pertsonalak, Gizarte Segurantzako alta eta bere lantokiaren helbideari buruzko datuak, eta lan kontratuaren kopia bat. Administrazio publikoetako langileen kasuan, dagokion langileria burutzak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, interesdunaren datu pertsonalak eta lantokiaren helbideari buruzkoak jasotzen dituena. Ziurtagiri horiek eskaerak aurkezteko ohiko epea amaitu aurreko 30 egun naturalean emanak izan beharko dute.

   • Langile autonomoen kasuan, ekonomia-jardueren gaineko zergan (EJZ) alta hartuta dagoela dioen agiria aurkeztu beharko da, herriko udalak egina. Indarreko araudiari jarraikiz, legeak ez badu derrigortzen ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda egotera, dagokion udalak emandako irekiera lizentziaren kopia bat edo jardueren aurretiazko jakinarazpena aurkeztuta egiaztatuko da lantokiaren helbidea; nolanahi ere, interesdunaren erantzukizunpeko adierazpena –lizentzia indarrean dagoela adieraztekoa– aurkeztu beharko da bi kasuetan.

   • Gurasoetako batek dokumentazio hori aurkeztu badu dagoeneko “Lantokia gertu izatea” lehentasunezko irizpidea baloratzeko, dokumentazioa ez da berriz ere aurkeztu beharko, eta beste gurasoarena aurkeztea nahikoa izanen da.

   • Eszedentzian egonez gero hiru urtetik beherako seme-alabak zaintzeko dira titulu akademiko ofizialak eskuratzera bideratuta daudenak: DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, unibertsitateko titulazioak eta abar. Ikasketei lehentasunezko dedikazioa ematen zaiela joko da baldin eta interesduna matrikulatuta badago ikasturte oso bat osatzen duten kreditu edo orduen %80an gutxienez, ikasturtean zehar eta kasuko ikasketa planaren arabera. Inguruabar hori egiaztatzeko, matrikularen egiaztagiri ofiziala eta ikasturteko egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dira.

   • Ikasketa arautuak dira titulu akademiko ofizialak eskuratzera bideratuta daudenak: DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, unibertsitateko titulazioak eta abar. Ikasketei lehentasunezko dedikazioa ematen zaiela joko da baldin eta interesduna matrikulatuta badago ikasturte oso bat osatzen duten kreditu edo orduen %80an gutxienez, ikasturtean zehar eta kasuko ikasketa planaren arabera. Inguruabar hori egiaztatzeko, matrikularen egiaztagiri ofiziala eta ikasturteko egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dira.

   • Kasua bada, gurasoetako edo legezko tutoreetako bati ezintasun iraunkor absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik pentsio bat dagokiela frogatzen duen agiria.

   • Hezkuntza premia bereziak baloratzeko egiaztagiriak.

   • Balorazio hori justifikatzen duten txostenak.

  Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

  Orkoiengo Udala eta Ostadar Haur Eskola kudeatzen duen enpresa dira inprimaki honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datu horiek aurkeztu edo eskatu diren ikastetxerako izen-emate, eskaera eta matrikulari buruzko administrazio-prozedura kudeatzeko erabiliko dira. Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako misio bat betetzeko, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 27.3 e) artikulua eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, eta Nafarroako Foru Komunitateko haur-hezkuntzako lehen zikloa arautzen duen martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretua.

  Jasotako datu guztiak beharrezkoak dira eskaerari erantzun ahal izateko, baita haurraren osasunari buruzkoak ere, horiek tratatzeko berariazko baimena ematen baitut eskaera hau sinatuz. Datu pertsonalak legez ezarritako segurtasun-neurriekin tratatuko dira uneoro, eta adingabearen ohorerako eskubidea, intimitatea eta irudia bera errespetatuko dira.
  Datuak adierazitako helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta Udalak eta Ostadar Haur Eskola kudeatzen duen enpresak tratamenduaren ondoriozko erantzukizunak izan ditzaketen bitartean biltegiratuko dira. Halaber, Artxibo eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legean ezarritako kontserbazio-arauak bete behar dira.

  Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta, zuzenak ez badira, ezabatzeko eskubidea duzu. Horretarako, Orkoiengo Irunbidea kalean dagoen Haur Eskolako bulegora edo ostadar@orkoien.com helbide elektronikora jo behar duzu.

  * 2024- 2025 ikasturterako taldekatze-modalitatea aldatu ahal izango da Hezkuntza Sailak berrikusitako plangintzaren arabera (9/2023 Ebazpena, urtarrilaren 25ekoa). Ikasgela bat aukeratutako hizkuntzarekin egiteko talde nahikorik ez badago, ikasgela elebidun bat egingo da, euskara eta gaztelaniarekin.